ขั้นตอนที่ 1: กรุณาเลือก
ขั้นตอนที่ 2: กรุณากรอกตัวเลขตามภาพ