ระบบทะเบียนประวัติครูธรรม

ตราสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง

ติดต่อสอบถาม (เวลา 9.00 - 19.00 น. เว้นวันหยุดราชการ)

098-289-8766
นายพุฒิกร บุญเติม
เจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม (จศป.)
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล